Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Par piesardzības pasākumiem

Mīļā draudze,

Pēc pirmā satraukuma par Covid-19 sērgu nāca vasaras atslābums, kurā paguvām aprast ar to, ka Latvijā ir droši un ka vaļīga attieksme pret ne pārāk stingrajiem ierobežojumiem nenes ļaunas sekas. Taču tagad stāvoklis ir pat nopietnāks nekā pavasarī un nākas atcerēties, ka noteikumi dievkalpojumu noturēšanai nav tikuši oficiāli atcelti. Gluži pretēji, iepriekšējiem ir nākuši klāt daži jauni. To mērķis ir uz laiku piepūlēties, lai apturētu pašlaik vērojamo sērgas izplatības straujo pieaugumu, lai pēc tam varētu atgriezties brīvākos apstākļos.

 

Vispirms lūdzu atcerēties ka Covid-19 apdraudējums ir reāls. Cilvēki saslimst un nomirst. Saslimst draudžu locekļi un mācītāji. Cilvēki inficējas arī baznīcā, dievkalpojumā. Diemžēl pēdējais tāds gadījums ir bijis tieši mūsu draudzēs. Vairs nevaram apgalvot, ka baznīcas nav infekcijas izplatības vietas. Lai tas mūs mobilizē atbildīgai attieksmei un nopietnai rīcībai.

 

No otras puses, tieši apdraudējuma nopietnība liek apzināties mūsu garīgo atbildību par kalpošanu cilvēkiem ar Dieva vārdu un sakramentiem. Tādēļ mūsu uzdevums ir nodrošināt šo žēlastības līdzekļu pieejamību, kamēr vien tas ir mūsu spēkos. Par to jāgādā gan ar apņēmību, darot visu, ko spējam, gan ar atbildīgu rūpību, lai stāvokli nepasliktinātu. No turpmāk sacītā daži būs Ministru kabineta noteikumi un daži būs norādījumi, kā tos lietot mūsu praktiskajā dzīvē.

 

Dievkalpojumi nav aizliegti, tādēļ mēs tos neatceļam, taču mēs ievērosim līdzšinējos un dažus jaunus piesardzības pasākumus.

 

Uz dievkalpojumiem netiek attiecināti noteikumi, kuri ir noteikti publiskiem vai privātiem pasākumiem. Tas ir tādēļ, ka pašreizējā izpratnē dievkalpojumi nav organizēti pasākumi. Ja baznīcā tajā laikā atrodas apmeklētāji, tiem jāievēro šādi noteikumi (No Ministru Kabineta 360. noteikumiem):

 

"211. Reliģiskās darbības veikšanas vietās (ja netiek organizēts pasākums), tiek nodrošināts, ka:
211..1. vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;
211..2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3m2 no publiski pieejamās telpas;
211..3. apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskas darbības veikšanas vietā."

6.3.2. apmeklētāji un darbinieki (izņemot reliģisko organizāciju garīgo un kalpojošo personālu, kas notur dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros), (…), lieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus (turpmāk – mutes un deguna aizsegi);

 

 

1.      Baznīcā, tajā skaitā dievkalpojuma laikā, drīkst atrasties dievlūdzēji, kuriem nav noteikta karantīna, pašizolācija, vai jūtamu elpceļu slimības pazīmju.

 

(Piezīme: mums atkārtoti jāuzsver nepieciešamību rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim. Pirms došanās uz baznīcu pārliecināties, ka ķermeņa temperatūra nav paaugstināta un nav iesnu, kakla iekaisuma vai līdzīgu saslimšanas pazīmju. Tādus pamanot, katrā ziņā jāpaliek mājās un dievkalpojumam jāseko attālināti – arī tas ir goda pienākums. Mēs centīsimies gādāt, lai tāda iespēja atkal būtu.)

 

2.      Visu laiku jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem.

3.      Jādezinficē rokas pirms ienākšanas dievnamā.

4.      Jālieto sejas maska vai mutes un deguna aizsegs (vairogs).

 

Otra informācija pie ziņojuma dēļa ir jāliek par maksimālo dievlūdzēju skaitu dievnamā vai citās draudzes telpās, kur mācītājs un kalpotāji notur dievkalpojumu. Kā minēts MK noteikumos, to aprēķina, kā ½ no maksimālā vietu skaita (piemēram, ja dievnamā 150 vietu, tad tajā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk par 75 cilvēkiem). Tomēr katram cilvēkam jāatvēl vismaz 3 kvadrātmetri telpas.

 

Par atstatuma ievērošanu: Ar atgādināšanu ir par maz. Cilvēkiem ir grūti pašiem noteikt un ievērot 2m distanci, sevišķi pārvietojoties pa baznīcu. Tādēļ tajās vietās, kur paredzama kustība, ir jāizvieto atzīmes, kas norāda vajadzīgo atstatumu. Cilvēku plūsma ir jāorganizē. Piemēram, ejot pie dievgalda, lai visi neiziet no soliem ejā uzreiz bet rindu pa rindai. Pērminderi var atrasties ejā un norādīt kuri soli var doties un kuros vēl jāpagaida. Atzīmes jāsaliek arī pie altāra, lai palīdzētu izvietoties. Dodoties pie altāra var pa centrālo eju, bet atpakaļ pa malām, kur tas iespējams, un tādā kārtībā, kas ļauj bez kontakta atgriezties iepriekšējā vietā. Vēlams atzīmēt vietas, kur cilvēkiem apsēsties, ievērojot distanci.

Kārtība ir saprotami jāizskaidro un kalpotājiem ir jānodrošina, lai cilvēki noteikumus izpilda.

 

o   Jāizvairās bez nepieciešamības pārvietoties pa baznīcu. Vispārējas grēku sūdzēšanas gadījumā ir vispārēja absolūcija, bez došanās pie altāra un bez roku uzlikšanas. Privātajā grēksūdzē ar roku uzlikšanu,  lietojot nepieciešamos aizsardzības līdzekļus.

o   Miera sveiciena laikā sveicina cits citu ar paklanīšanos, bez apskaušanās un rokasspiediena.

 

Par personalizētajām sēdvietām: Pēc pēdējiem Ministru kabineta nosacījumiem arī koncertos un izrādēs apmeklētājiem ir jālieto maskas un sejas aizsegus, ja cilvēkus reģistrē un ierāda tiem konkrētas vietas nepieciešamajā atstatumā. Līdz ar to šo noteikumu mēs vairs nevaram izmantot arī dievkalpojumā, kā iespēju nevilkt sejas maskas.

 

Par koplietošanas priekšmetiem: Daži pētījumi liecina, ka šis vīruss uz virsmām spēj izdzīvot pat četras nedēļas. Viens no galvenajiem veselības dienestu raižu iemesliem ir tas, ka cilvēki baznīcā pieskarsies vieniem un tiem pašiem priekšmetiem. Mūsu dievkalpojumos gan tādu nav daudz. Tomēr

 

·         veicam regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un priekšmetu tīrīšanu ar dezinfekcijas šķidrumu (durvju rokturi, trepju margas, kopīgo dziesmu grāmatu vāki, tualešu vāki, krēslu un solu roku balsti, galda virsmas);

·         pēc iespējas samazinām virsmu un priekšmetu skaitu, kam pieskaras dažādi cilvēki (, rokturi, dziesmu grāmatas, rakstāmpiederumi, papīra lapas u.taml.); Ieteicams ņemt līdzi savas dziesmu grāmatas.

·         dezinfekcijas līdzeklim jāsatur vismaz 70% etanola. Labāka iespēja ir nomazgāt rokas ar ziepēm;

Par sadraudzību: Ir ziņas, ka infekcijas izplatīšanas ziņā viens no riskantākajiem ir bufetes jeb zviedru galds. Kā noskaidroju, tieši sadraudzība pēc dievkalpojuma esot ļāvusi inficēšanās ķēdēm turpināties caur mūsu draudzēm, kā rezultātā mira divi cilvēki. Tādēļ sērgas laikā kopīgs galds pēc dievkalpojuma noteikti nav vēlams.

Par lielo draudzes lūgšanu: Ja atceramies, ka tā savā raksturā ir draudzes kalpošana “pilsētai un pasaulei” ar aizlūgšanām, tajā vajadzētu iekļaut būtisku sadaļu, aizlūdzot par mūsu tautu un visu cilvēci sērgas piemeklējumā, sevišķi par slimības skartajiem un viņu kopējiem.

 

Par maskām un dievgaldu:

o   Veselības ministrijas ieskatā dievgaldu nedrīkst dalīt vispār, jo nākas noņemt masku un nav iespējams ievērot distanci. Tomēr baznīca nedrīkstētu liegt cilvēkiem iespēju saņemt sakramentu. Risinājums ir rūpīgi ievērota piesardzība.

o   Pēc ministrijas pārstāvju teiktā, ja cilvēks ir slims bez simptomiem, viņa elpas pilieniņi sakrājas maskā un tā kļūst par bīstamāko priekšmetu telpā. Pieskaroties tādai maskai, vīruss nonāk uz rokām un no tām uz apkārtējām virsmām. Tas notiek arī, noņemot masku un uzliekot to atpakaļ. Tādēļ to vajadzētu noņemt daļēji, pieskaroties tikai gumijai aiz auss un tad uzliekot atpakaļ. Tūlīt pēc tam vajag dezinficēt rokas, sevišķi, ja ir nācies masku sakārtot, lai pieguļ. Ja kāds grib būt īpaši rūpīgs, var lietoto masku ielikt maisiņā vēlākai mazgāšanai vai utilizācijai un, rokas dezinficējis, uzlikt svaigu.

o   Kā jau esam vienojušies, Sakraments jāpasniedz ar intinkciju. To dara dalītājs, nevis dievgaldnieks. Izdalot sakramentu, īpaši rūpīgi jāievēro higiēna un jātur gatavībā roku dezinfekcijas līdzeklis.

o   Ja dievgaldnieki pie altāra metas ceļos, viņi ar rokām pieskaras sētiņai. Faktiski pēc katra galda tā būtu jādezinficē, taču dezinfekcija neiedarbojas momentāli. Varbūt to var apklāt un pārklājus mainīt? Vai arī var apsvērt “ritošo komūniju”, kad dievgaldnieki rindā pienāk dalīšanas punktam un nemetas ceļos.

 

Saprotu, ka šīs procedūras var likties pārspīlētas, tomēr to ievērošana mums dod tādas iespējas kalpot, kādu daudzās zemēs nav.

 

Kristībās, Laulībās vai bērēs, kas notiek ārpus dievkalpojumiem, drīkst piedalīties līdz 10 cilvēkiem. Šajās svētdarbībās var nelietot sejas maskas un aizsegus.

Sanāksmes un sēdes pēc iespējas noturēsim attālināti.

 

Līdz 6.novembrim Svētdienas skolām un jauniešu sanāksmēm noteiksim brīvlaiku. Pēc šī datuma izvērtēsim situāciju un lemsim par iespēju atsākt mācības.

Tāpat atbildīgi izvērtēsim vai šajā laikā rīkot Bībeles stundas, Taize vai citus lūgšanu vakarus, vīru, sievu un citas nodarbības, kur mēs aicinām draudzes locekļus iziet no savas vides un pulcēties. Ja ir kas absolūti neatliekams, tad šādā ārkārtas reizē jāievēro piesardzības principus – distancēšanās, roku dezinfekcija un sava veselības stāvokļa apzināšanās.

 

Par dievlūdzēju skaitu vietās, kur notiek organizēti pasākumi, līdz 2020.g. 31.decembrim:

 

o   baznīcas tiek aizpildītas 50% apjomā un 3 kvadrātmetri telpas uz personu;

o   svētdarbībās, kurās piedalās tikai piederīgie (Kristībās, Laulībās, Bērēs vai citos svētbrīžos) drīkst piedalīties līdz 10 cilvēku iekštelpās un līdz 100 cilvēku ārpus telpām.

o   regulāri vēdinām dievnamu un sapulču telpas. Ilglaicīgākos pasākumos plānojam pārtraukumus ne vēlāk kā pēc 2 stundām, vēdinot telpas vismaz 15 minūtes.

 

Tāds patlaban ir stāvoklis. Es zinu, ka mūsu baznīcā attieksme pret šiem ierobežojumiem ir dažādi. Ir brāļi un māsas, kuri uzskata, ka baznīcai nevajadzētu pakļauties tādiem ierobežojumiem un ir brāļi un māsas, kuri uzskata, ka šādos apstākļos vajadzētu atcelt jebkādu pulcēšanos dievnamos. Tomēr es ceru, ka šie noteikumi ir pietiekami saprātīgs kompromiss, kurā mēs varam satikties, lai arī piekāpjoties cits cita priekšā. Galvenais, lai mūsu kalpošana varētu turpināties.

 

“Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie.” (Ef 1:15-18)

 

Pateicībā par jūsu uzticību un pašaizliedzību kalpošanā,

 

+ Jānis

Rīgas arhibīskaps

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca