Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Pelnu trešdiena - gavēņa laiks
Līdz ar pelnu trešdienu baznīcā aizsākas gavēņa laiks, kas ļauj ticīgajiem sagatavoties kristietības lielākajiem svētkiem - Lieldienām - Kristus augšāmcelšanās uzvarai pār nāvi. 
Dievs caur pravieti par gavēni, kas Viņam tīkams, saka tā: Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu? Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: redzi, še Es esmu! Jes:58 6-9
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca