Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Sveicieni erceņģeļa Miķeļa un visu eņģeļu dienā

Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un viņam kalpoja. (Mt. 4:11)


Šodien Latvijā svin Miķeļa dienu. Diemžēl, jāatzīst, ka šie svētki kā nekopts mājas dārzs ir apaudzis ar daudzām pagānu nezālēm. Bet jau izsenis baznīca šajā dienā svināja erceņģeļa Miķeļa (Mihaela) un visu eņģeļu dienu.


Vai tu tici eņģeļiem? Tas, protams, mums, kristiešiem, šīs dienas racionālajā pasaulē ir retorisks jautājums. Mūsu ticība ne rada, nedz arī padara neesošu to, ko Dievs ir radījis. Jā, tiešām, eņģeļi ir Dieva radītas un garīgas bezmiesiskas būtnes. Vārds “eņģelis” tulkojumā nozīmē ziņnesis. Un šis vārds ietver eņģeļu galveno aicinājumu - pasludināt Dieva ziņu. 


Tas, ka eģeļiem nav miesas, nepadara viņus neredzamus. Viņi var arī parādīties cilvēku acīm saskatāmā veidā. Svētajos Rakstos eņģeļu parādīšanās notiek brīžos, kad pasaulē norisinās kāds būtiski svarīgs Dieva nodoms. Piemēram, Kristus ieņemšanā, piedzimšanā, kārdināšanā, augšāmcelšanā un debesubraukšanā. Tas, ka eņģeļiem nav miesas, nepadara viņus omniprezentus (vienlaikus esošu vairākās vietās vai visuresošus). Viņi ir lokālas, bet ļoti ātras būtnes.


Kristieši eņģeļus nepielūdz (Atk.g. 19:10, 22:9), bet kopā ar eņģeļiem pielūdz Dievu. Pasaules māksla eņģeļus ir romantizējusi. Kad eņģeļi parādās cilvēkam Bībelē, tie viņos raisa izbailes. 


Vai katram kristietim ir savs eņģelis? Mēs par to varam spekulēt, bet Svētie Raksti mums atklāj: Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? (Ebr 1:14) un Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu. (Mt 18:10) 


Līdzās Dieva eņģeļiem pastāv arī kritušie eņģeļi, ko mēdz dēvēt par dēmoniem, nešķīstiem gariem un velniem. Šie eņģeļi darbojas pasaules telpā, un var apsēst cilvēku. Bet savu spriedumu viņi jau ir saņēmuši. Sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams: "Kas mums ar Tevi, Jēzu no Nacaretes? Vai Tu esi nācis mūs nomaitāt? Es Tevi pazīstu, kas Tu esi, Dieva Svētais." Un Jēzus viņu apsauca, sacīdams: "Paliec klusu un izej no tā." (Mk 1:23-25) 


Tā kā lielākā cīņa starp gaismas un tumsas eņģeļiem ir garīga, tad Dieva vārds šajā cīņā ir visspēcīgākais ierocis. Bet nepievilieties: Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi. (2.Kor 11:14-15) Tas arī kristietim uzliek par pienākumu aizvien pieaugt gudrībā ar Dieva vārda spēku.


Lai vai kā, Dieva eņģeļi nebeidz brīnīties un priecāties par vislielāko brīnumu. Par to, ka visu varenais Dievs pieņēma miesu un tapa par cilvēku, lai glābtu mūs no grēka, nāves un velna varas. Tās ir lietas, kurās pat eņģeļi kāro ielūkoties. (1.Pet 1:12) 


Sveicieni visu eņģeļu un erceņģeļa Miķeļa dienā! Skaļā balsī palasi priekšā savam eņģelim evaņģēliju par Kristu. Tas viņu iepriecinās.

 

Mācītājs Rolands.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca